Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури

Зараз вже немає необхідності доводити затребуваність бюджетування як управлінській технології: будучи фінансовим виразом планів діяльності підприємства, бюджети дають прогноз фінансового стану компанії, оцінку використання її ресурсів. Згідно оцінці фінансових ризиків технологія бюджетування дозволяє приймати превентивні заходи, щоб досягти саме запланованої мети.

При цьому для досягнення оптимального функціонування системи бюджетування необхідна її автоматизація. Навіть за наявності працюючої фінансової моделі бюджетування, з часом будь-яку компанію перестає влаштовувати функціонал електронних таблиць Excel – особливо якщо компанія працює з декількома видами бізнесу на територіально розподілених підрозділах.
Формування бюджету ускладнюється і у разі, коли необхідні багатоваріантні розрахунки: розглядається декілька сценаріїв розвитку подій, для кожного з яких будується окремий бюджет, є необхідність формувати бюджети в різних валютах – загалом, витрати на збір інформації для планування і саме планування без автоматизованої системи можуть бути невиправдано високими.

При виборі автоматизованої системи враховуються багато чинників: функціональність системи, вартість і трудовитрати по впровадженню і обслуговуванню її.
У даній статті розглядається методологія адаптації і розширення функціонала автоматизованої системи бюджетування в «1С:Предприятие 8.0 Управління виробничим підприємством» при впровадженні на виробничому підприємстві з холдинговою структурою.

Типова версія системи орієнтована на рішення для підприємств холдингової структури і має широкі можливості по побудові територіально розподіленої системи, задовольняючи при цьому таким вимогам, як:

 • многосценарность;
 • мультивалютність;
 • планування руху засобів і фінансового стану підприємства на будь-який період в розрізі статей бюджетів з використанням необхідних аналітичних розрізів;
 • облік фактичних даних в одних аналітичних розрізах з плановими даними бюджетування;
 • контроль відповідності планових і фактичних даних встановленим цільовим показникам;
 • складання зведеної звітності за наслідками моніторингу, різні варіанти аналізу.

Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури Підсистема бюджетування в програмному продукті «1С:Предприятие 8. Управління виробничим підприємством» є транкзационной: плануються господарські операції в різних аналітичних розрізах.
Обгрунтовується це рішення тим, що враховується і плануються активи підприємства і джерела їх виникнення, які фіксуються господарськими операціями. Бюджет в концепції системи є звітом по вибраним певним способом господарським операціям.

Завдяки цьому принципу, система дозволяє планувати рух засобів і фінансовий стан компанії на будь-який період часу в розрізі оборотів по статтях бюджетів і залишків за планом рахунків з використанням необхідних аналітичних розрізів і деталізації.

бюджету, бюджетування, виконання, планування,
 1. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
 2. Оптимізація організаційної структури управління компанією під час кризової ситуації в економіці
 3. Зміна системи мотивації в умовах економічної кризи застосування конфігурації Зарплата і Управління персоналом
 4. Роль і завдання казначейства на підприємстві
 5. Формування єдиного інформаційного простору інтеграція системи управління складом з наявними програмними продуктами компанії

Pages: 1 2 3 4